*2020*

*ΝΕΟ* 23.09.2020 ΑΔΑ: 94144653ΠΩ-Ο2Λ - Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για το διδακτικό έτος 2020-2021

15.09.2020 ΑΔΑ:Ψ0ΠΡ4653ΠΩ-Ν01 - Οριστικός πίνακας επιλεγέντων αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Ιατροί με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020.

15.09.2020 ΑΔΑ:ΩΖΠ44653ΠΩ-ΚΞΩ - Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Ιατροί με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020.

15.09.2020 ΑΔΑ:ΩΖΥΥ4653ΠΩ-1Α8 - Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων Πλοιάρχων Γ΄Τάξης Ε.Ν. υποψηφίων Ναυτικών μαθημάτων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μετά την περίοδο υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

15.09.2020 ΑΔΑ:62ΞΓ4653ΠΩ-55Ε - Οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι έναν (01) Πλοίαρχο Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

15.09.2020 ΑΔΑ:ΨΜΓΗ4653ΠΩ-ΤΔΨ - Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι έναν (01) Πλοίαρχο Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

10.09.2020  Οριστικός πίνακας επιλεγέντων κατ'αξιολογική σειρά υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι οκτώ (08) Πλοίαρχοι Α΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020.

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων Πλοιάρχων Α΄Τάξης Ε.Ν. υποψήφιων Ναυτικών μαθημάτων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, κατ'αξιολογική σειρά, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι οκτώ (08) Πλοίαρχοι Α΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020 

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων Πλοιάρχων Β΄Τάξης Ε.Ν. υποψήφιων Ναυτικών μαθημάτων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, κατ'αξιολογική σειρά, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Πλοίαρχοι Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

04.09.2020 ΑΔΑ: 6Η5Δ4653ΠΩ-3Ε7 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020(ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (02) ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΝ 18-08-2020

04.09.2020 ΑΔΑ: 694Δ4653ΠΩ-030 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020(ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

04.09.2020 ΑΔΑ: 67Σ54653ΠΩ-ΝΕ3 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020(ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

04.09.2020 ΑΔΑ: ΨΑ114653ΠΩ-Σ08 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

03-09-2020  Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2020 -2021 στην Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

 30-07-2020 Έγκριση Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το διδακτικό έτος 2020-2021.

*2019*

16-09-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

06-09-2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.  

02-09-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020.

28-08-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

20-08-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΡΧΙΚΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

22-07-2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

22-07-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 22-07-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

28-06-2019 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

28-06-2019 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΣΕΝ/Π  ΕΚΠ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ- ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ( ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ )

21-05-2019 ΠΡΟΣΛHΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜIΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟY ΝΑΥΤΙΚΟY (ΑΕΝ)