main banner 1180X150

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) 1.Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και... Περισσότερα...
Εγγραφές-Αιτήσεις ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α
         Εγγραφές-Αιτήσεις ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους-ες την παραλαβή αιτήσεων-εγγραφών στους κύκλους σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, με δια ζώσης φυσική παρουσία... Περισσότερα...
ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ...
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31-03-2023 ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ή (ΔΙΑΖ) ΣΗΜΑΙΑ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ... Περισσότερα...
«ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ...
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31-01-2023 ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ Η΄(ΔΙΑΖ) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Ή΄... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Ασπροπύργου- Έναρξη βασικού...
Γνωρίζεται ότι από την Τετάρτη 16.02.2022 ξεκίνησε από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου ανά τμήματα η φοίτηση στον Βασικό κύκλο σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1) για τους σπουδαστές/τριες ΑΕΝ... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Πλοιάρχων Κρήτης - Έναρξη -...
Γνωρίζεται ότι από την Τετάρτη 23.06.2021 ξεκίνησε από τη Σχολή μας σε δυο (02) απογευματινά τμήματα η πραγματοποίηση τoυ κύκλου Σωστικών - Προχωρημένης Πυρόσβεσης & Α' Βοηθειών (Α-VI/2-1/2-VI/3... Περισσότερα...
prev
next

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu

 Οι σπουδαστές/σπουδάστριες οφείλουν να δείχνουν πνεύμα συνεργασίας με την Διοίκηση, τη Δ/νση Σπουδών και το Εκπαιδευτικό προσωπικό.

Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται επακριβώς με τις εντολές και τις οδηγίες της Διοίκησης και Δ/νσης Σπουδών, που εκδίδονται στα πλαίσια των υποχρεώσεων των που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής.

Ειδικότερα οφείλουν να :

 • Προσέρχονται έγκαιρα στις παραδόσεις. Η είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται, μετά την έναρξη του μαθήματος.
 • Συμπεριφέρονται πάντοτε με κοσμιότητα, τάξη και ευπρέπεια.
 • Δείχνουν την πρέπουσα προσοχή στις παραδόσεις.
 • Δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό προς τους καθηγητές τους.
 • Διατηρούν την καθορισμένη γι’ αυτούς θέση στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Χειρίζονται τα εκπαιδευτικά όργανα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Δ/νσης Σπουδών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, για αποφυγή ατυχημάτων και πρόληψη ζημίων ή φθορών, άλλως καθίστανται υπεύθυνοι για τις βλάβες που προκαλούνται απ’ αυτούς.
 • Διατηρούν την καθαριότητα στους χώρους των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν. Σπουδαστής/σπουδάστρια που γράφει ή ρυπαίνει ή με οποιαδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά ή αδικαιολόγητη φθορά σε βιβλία, χάρτες, όργανα, έπιπλα καθώς και σε κάθε άλλο είδος της Σχολής ή χάνει κάποιο, είναι υποχρεωμένος/η να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο ή χαμένο αντικείμενο. Σε περίπτωση που οι ζημιές ή φθορές έγιναν εκούσια τιμωρείται και πειθαρχικά.
 • Μην καπνίζουν σε όλους τους εσωτερικούς και χώρους εκπαίδευσης της Σχολής.  

Η μη τήρηση από μέρους του σπουδαστή/σπουδάστριας οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις και η ανάρμοστη γενικά συμπεριφορά του, ελέγχεται πειθαρχικά από τον καθηγητή με επίπληξη ή αποβολή από την αίθουσα διδασκαλίας ή με αποκλεισμό από τις άλλες τυχόν ώρες διδασκαλίας του ιδίου καθηγητή κατά την ίδια ημέρα.

Στη Διοίκηση της Σχολής μετά από πρόταση του καθηγητή και του Δ/ντη Σπουδών επιφυλάσσεται το δικαίωμα αποβολής του/της παραβάτη σπουδαστή/σπουδάστριας από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα αν επιβλήθηκαν ή όχι οι προβλεπόμενες από την προηγουμένη παράγραφο κυρώσεις.

Η Διοίκηση της Σχολής σε σοβαρότερες κατά την κρίση της περιπτώσεις μετά τη λήψη της έγγραφης απολογίας του/της παραβάτη ή την άπρακτη παρέλευση 48ωρης προθεσμίας και αφού εξαντλήσει την πειθαρχική δικαιοδοσία της, αναφέρεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ, ζητώντας δικαιολογημένα επαύξηση της ποινής που επέβαλε υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τυχόν απολογία του/της παραβάτη.

Κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του οικείου πιστοποιητικού διατηρεί την σπουδαστική του/της ιδιότητα και εφόσον κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, μετά τη γνώμη του συμβουλίου των καθηγητών, η Διοίκηση της Σχολής δεν θα χορηγεί το οικείο πιστοποιητικό για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων αποφασίζει τελικά ο κ.ΥΝΑΝΠ την παρακράτηση του οικείου πιστοποιητικού για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών.

Επίσης μέχρι να τακτοποιηθεί και κάθε άλλη και κάθε άλλη εκκρεμότητα που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του σπουδαστή/σπουδάστριας (π.χ. μη προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κλπ.) δεν χορηγείται από τη Διοίκηση της Σχολής το οικείο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.    

ΘΥΡΕΟΣ ΝΕΟ

 Απο τη Σχολή μας παρέχεται σε όλους τους σπουδαστές/σπουδάστριες που φοιτούν στους εκάστοτε κύκλους, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, με σκοπό να τους βοηθήσει να αποκτήσουν εξοικείωση και γνώση στη αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφαλείας των πλοίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τις νομοθετικές απαιτήσεις.   

Η διδασκαλία ανά τομέα εκπαίδευσης, περιλαμβάνει θεωρία, επιδείξεις και κυρίως πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών/σπουδαστριών, σύμφωνα με την αναλυτική ύλη και τους επιδιωκόμενους στόχους των μαθημάτων.

 Προκειμένου διασφαλιστεί η ασφάλεια των σπουδαστών/σπουδαστριών και για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους ατυχήματος ή τραυματισμού κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι-νες :

 • με μακριά παντελόνια (απαγορεύονται τα σορτς),
 • με κλειστά αντιολισθητικά παπούτσια (απαγορεύονται σανδάλια, πέδιλα και σαγιονάρες),
 • με μπλουζες ή πουκάμισα που καλύπτουν το σώμα.  

     60159755     παντελόνιshoes ΜΠΟΥΦΑΝ Reflex Bomber ΚΙΤΡΙΝΟ 500x717

           

 Στους σπουδαστές/τριες κατά τη διάρκεια των πρακτικών μαθημάτων, παρέχεται από τη Σχολή μας, όπου απαιτείται, κατάλληλος προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας. 

 ΘΥΡΕΟΣ ΝΕΟ

 Τα τελευταία χρόνια καταβάλεται μια διαρκή προσπάθεια από τη Σχολή μας ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη ναυτική εκπαίδευση σε όλους τους σπουδαστές/σπουδάστριες που φοιτούν στους εκάστοτε κύκλους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με σκοπό να τους βοηθήσει να αποκτήσουν εξοικείωση και γνώση σε όλα τα συστήματα ασφαλείας των σύγχρονων πλοίων καθώς και στις πρακτικές διάσωσης, πρόληψης και καταπολέμησης πυρκαγιών, επιβίωσης στη θάλασσα και παροχής πρώτων βοηθειών.

Μέσα απο την παρεχόμενη γνώση και την πρακτική εξάσκηση απο έμπειρους,προσοντούχους εκπαιδευτές σε συνδιασμό με την ύπαρξη άρτιων εκπαιδευτικών μέσων, η Σχολή μας συνδάμει στην κατάρτιση ικανών Αξιωματικών και πληρωμάτων καταστρώματος και μηχανής με ηγετικά προσόντα, ναυτική συνείδηση και άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

 Τα εκπαιδευτικά μέσα της Σχολής διατηρούνται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των σπουδαστών/σπουδαστριών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού, υποβάλλονται σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους-δοκιμές απο πιστοποιημένα-αδειοδοτημένα συνεργεία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων και των εφαρμοστέων κανονισμών-κωδίκων ανά κατηγορία.   

img 1370

02 xoros anamonis

Ν.3

SIS C

IMG 0545

IMG 0554

εικόνα Viber 2019 05 21 12 59 34

IMG 0555

IMG 0551

IMG 0544

kapnothalamos

ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ 1

sis d

IMG 0538

IMG 0540

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του εκπαιδευτικού Έτους 2020 – 2021 ορίζονται ως εξής:

Χειμερινό Εκπαιδευτικό Έτος 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού έτους : Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Λήξη μαθημάτων χειμερινού έτους : Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 

Αργίες Χειμερινού Έτους :

– 28 Οκτωβρίου 2020 (Εθνική Επέτειος του Όχι),

– 17 Νοεμβρίου 2020 (Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου),

– 06 Δεκεμβρίου 2020 (Εορτή Αγίου Νικολάου),

– 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και 6 Ιανουαρίου 2021 (Εορτές Χριστουγέννων & Θεοφανείων)

 

Εαρινό Εκπαιδευτικό Έτος 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων εαρινού έτους : Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021

Λήξη μαθημάτων εαρινού έτους : Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Αργίες Εαρινού Έτους :

– 30 Ιανουαρίου 2021 (Εορτή Τριών Ιεραρχών).

– 15 Μαρτίου 2021 (Καθαρά Δευτέρα),

– 25 Μαρτίου 2021 (Επέτειος της Επανάστασης του 1821),

– 26 Απριλίου 2021 εώς και 10 Μαϊου 2021 (Εορτές Αγίου Πάσχα),

– 01 Μαϊου 2021  (Σάββατο) (Εορτασμός Πρωτομαγιάς)

– 10 Ιουνίου 2021 (Τοπική εορτή Αναλήψεως) και

– 21 Ιουνίου 2021 (Εορτή Αγ. Πνεύματος).

Ενεργοί χρήστες 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 28 guests και κανένα μέλος

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

 mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top