Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Επικοινωνία

Δημόσια Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Παραλία Ασπροπύργου
19 300 Ασπρόπυργος
+(30) 210 5579 385
+(30) 210 5574 246
 sspma <at> hcg.gr