Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.4/265/2022/28-06-2021(ΑΔΑ:9ΨΧ84653ΠΩ-ΑΔΥ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι Εντεκα (11) Πλοίαρχοι Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A674653%CE%A0%CE%A9-6%CE%93%CE%A6?inline=true 

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.4/265/2022/28-06-2021(ΑΔΑ:9ΨΧ84653ΠΩ-ΑΔΥ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι τρείς (03) Πλοίαρχοι Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6634653%CE%A0%CE%A9-8%CE%97%CE%93?inline=true

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.4/265/2022/28-06-2021(ΑΔΑ:9ΨΧ84653ΠΩ-ΑΔΥ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δυο (02) Πλοίαρχοι Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

 https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%A8%CE%964653%CE%A0%CE%A9-2%CE%988?inline=true 

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.4/265/2022/28-06-2021(ΑΔΑ:9ΨΧ84653ΠΩ-ΑΔΥ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Ιατροί

 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B804653%CE%A0%CE%A9-7%CE%A10?inline=true 

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.4/265/2022/28-06-2021(ΑΔΑ:9ΨΧ84653ΠΩ-ΑΔΥ)  Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι εντέκα (10) Πλοίαρχοι Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%94%CE%924653%CE%A0%CE%A9-7%CE%A30?inline=true 

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.4/265/2022/28-06-2021(ΑΔΑ:9ΨΧ84653ΠΩ-ΑΔΥ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δυο (02) Πλοίαρχοι Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

 https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B3%CE%A14653%CE%A0%CE%A9-7%CE%946?inline=true

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.4/265/2022/28-06-2021(ΑΔΑ:9ΨΧ84653ΠΩ-ΑΔΥ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δυο (02) Πλοίαρχοι Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν

 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9544653%CE%A0%CE%A9-8%CE%9C3?inline=true