ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ

                            ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

 

  1. Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου του

Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2021 -2022 το παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό:

ΠΛΟΙΑΡΧΟ Α' ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. έναν (01) για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς του, σύμφωνα με τους οριζόμενους κύκλους σπουδών και την αναλυτική ύλη αυτών προς επίτευξη των στόχων που αναγράφονται στο Μ.2115.13/3/96/11-11-96 Κανονισμό Εκπαίδευσης ΔΣΕΝ/ΣΠΜ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  1. Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις συναφείς των

διδασκόμενων μαθημάτων βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών ή συναφούς

προϋπηρεσίας, όπως ορίζονται στην οικεία ανακοίνωση πρόσληψης με ΑΔΑ: ΨΜΙΣ4653ΠΩ-ΨΚΑ.                                  

  1.    Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών

ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" , ήτοι μέχρι και την 04-02-2021, να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν ταχυδρομικώς με "ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ '' 'ή "ΕΧΡΡΕSS" ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) την ειδική έντυπη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Σχολή Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (Δ/νση: Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ.: 19300 Τ.Θ.: 173, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη: α) ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε από τη Γραμματεία της Σχολής, β) η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS γ) η ημερομηνία που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.

4.     Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

5.      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

210.55.79.385–210 5574204 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ynanp.gr.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%99%CE%A34653%CE%A0%CE%A9-%CE%A8%CE%9A%CE%91?inline=true