ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (ENDORSEMENTS)»

ΣΧΕΤ: α) Ν.4764/2020 (Α΄256).  

           β) Ν. 4876/2021 (Α΄251).

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Γνωρίζεται ότι με το άρθρο 85 του (β) σχετικού Ν.4764/2020 (Α΄256), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 23-12-2021 που τροποποιεί το άρθρο 125 του (α) όμοιο, χορηγείται παράταση ισχύος έως την 30-06-2022 στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και των πιστοποιητικών επικύρωσης(endorsements) που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW’ 78, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζεται ότι η ισχύς των ως άνω πιστοποιητικών δύναται να παραταθεί με απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ακόμη και τμηματικά , μέχρι την 31-12-2022.