ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας της νόσου του κορονοιου (COVID-19), αλλά και προκειμένου διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της ναυτιλιακής δραστηριότητας η  ισχύς των πιστοποιητικών σωστικών –πυροσβεστικών μέσων και ιατρικής μεριμνάς που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή συμφώνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW78 όπως τροποποιήθηκε , παρατείνεται έως την 30-04-2022 και μόνο για ναυτολόγηση ή συνέχιση ναυτολόγησης ελλήνων ναυτικών σε υπό Ελληνική ή σημαία χωρά μέλους της Ε.Ε. πλοία , καθ΄οσον αυτά εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού .

Για την ισχύ των λοιπών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας τυγχάνουν εφαρμογής οι υφιστάμενες διατάξεις περί παράτασης πιστοποιητικών .

Οι ως άνω παρατάσεις ισχύουν χωρίς να απαιτείται σχετική καταχώρηση επί  του πιστοποιητικού, ούτε η υποβολή αντίστοιχου αιτήματος ή άλλων δικαιολογητικών.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω υπενθυμίζονται οι διατάξεις των αρ 27 εως 30 του ΠΔ 141/2014(Α΄ 232).