ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/331/2021/21-07/2021(ΑΔΑ:ΨΘΨΛ4653ΠΩ-04Κ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι Δέκα(10) Πλοίαρχοι Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A8%CE%934653%CE%A0%CE%A9-13%CE%92?inline=true

 

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/331/2021/21-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΨΛ4653ΠΩ-04Κ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δυο (02) Πλοίαρχοι Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%984%CE%954653%CE%A0%CE%A9-%CE%950%CE%99?inline=true

 

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/331/2021/21-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΨΛ4653ΠΩ-04Κ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δυο (02) Πλοίαρχοι Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8834653%CE%A0%CE%A9-6%CE%99%CE%9B?inline=true

 

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/331/2021/21-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΨΛ4653ΠΩ-04Κ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Ιατροί

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%93%CE%9D4653%CE%A0%CE%A9-%CE%9A%CE%A72?inline=true

 

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/331/2021/21-07/2021(ΑΔΑ:ΨΘΨΛ4653ΠΩ-04Κ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι Δέκα(10) Πλοίαρχοι Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022.

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%91%CE%A54653%CE%A0%CE%A9-%CE%9E%CE%A1%CE%93?inline=true

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/331/2021/21-07/2021(ΑΔΑ:ΨΘΨΛ4653ΠΩ-04Κ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δυο (02) Πλοίαρχοι Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C5%CE%A84653%CE%A0%CE%A9-%CE%9E%CE%979?inline=true

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/331/2021/21-07/2021(ΑΔΑ:ΨΘΨΛ4653ΠΩ-04Κ) Ανακοίνωση Πρόσληψης /ΣΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δυο (02) Πλοίαρχοι Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A51%CE%A84653%CE%A0%CE%A9-%CE%94%CE%A37?inline=true